en aquesta àrea
la teva zona de consulta

 • Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8536)
 • Ordre de 26/2014, de 30 d'octubre, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s'aprova el document de desplegament de les mesures articulades al Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana
 • Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, pel qual s'aprova l'actualització del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV)
 • Ordre de 5 de desembre de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula el model de Declaració Anual d'Envasos i Residus d'Envasos
 • Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana
 • Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8536)
 • Ordre de 26/2014, de 30 d'octubre, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s'aprova el document de desplegament de les mesures articulades al Programa de Prevenció del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana
 • Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, pel qual s'aprova l'actualització del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV)
 • Ordre de 5 de desembre de 2002, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regula el model de Declaració Anual d'Envasos i Residus d'Envasos
 • Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular
 • Ordre AAA / 1783/2013, d’1 d’octubre, per la qual es modifica l’annex 1 del Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, aprovat per Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril
 • Reial decret 367/2010, de 26 de març, de modificació de diversos reglaments d'àrea de medi ambient per adaptar-los a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, ja la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei de lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici
 • Reial Decret 252/2006, de 3 de març, pel qual es revisen els objectius de reciclatge i valorització de la Llei 11/1997 i es modifica el Reglament per a la seua execució
 • Ordre de 21 d’octubre de 1999 per la qual s’estableixen les condicions per a la no aplicació dels nivells de concentració de metalls pesats establerts en l’article 13 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, a les caixes i paletes de plàstic reutilitzables que s’utilitzen en una cadena tancada i controlada
 • Resolució de 30 de setembre de 1998, de la GD de Tributs relativa a l’aplicació de l’IVA a determinades operacions efectuades en el marc dels SIG regulats per la Llei 11/1997, per les entitats de gestió dels referits sistemes i per altres agents econòmics
 • Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos
 • Ordre de 27 d’abril de 1998 per la qual s’estableixen les quantitats individualitzades a cobrar en concepte de dipòsit i el símbol identificatiu dels envasos que es posin al mercat a través del sistema de dipòsit, devolució i retorn regulat per la Llei 11 / 1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos
 • Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos
 • Ordre de 16 de juliol de 1979, sobre garantia obligatòria d’envasos i embalatges en les vendes d’aigües de beguda envasades
 • Ordre de 31 de desembre de 1976, sobre garantia obligatòria d’envasos i embalatges en les vendes de cervesa i de begudes refrescants
 • Ordre de 31 de desembre de 1976, sobre garantia obligatòria d’envasos i embalatges en les vendes de cervesa i de begudes refrescants
 • Ordre de 16 de juliol de 1979, sobre garantia obligatòria d’envasos i embalatges en les vendes d’aigües de beguda envasades
 • Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos
 • Ordre de 27 d’abril de 1998 per la qual s’estableixen les quantitats individualitzades a cobrar en concepte de dipòsit i el símbol identificatiu dels envasos que es posin al mercat a través del sistema de dipòsit, devolució i retorn regulat per la Llei 11 / 1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos
 • Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos
 • Resolució de 30 de setembre de 1998, de la GD de Tributs relativa a l’aplicació de l’IVA a determinades operacions efectuades en el marc dels SIG regulats per la Llei 11/1997, per les entitats de gestió dels referits sistemes i per altres agents econòmics
 • Ordre de 21 d’octubre de 1999 per la qual s’estableixen les condicions per a la no aplicació dels nivells de concentració de metalls pesats establerts en l’article 13 de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, a les caixes i paletes de plàstic reutilitzables que s’utilitzen en una cadena tancada i controlada
 • Reial Decret 252/2006, de 3 de març, pel qual es revisen els objectius de reciclatge i valorització de la Llei 11/1997 i es modifica el Reglament per a la seua execució
 • Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos de área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
 • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats -deroga el capítol VII sobre el règim sancionador i la disposició addicional cinquena de la Llei 11 / 1997-
 • Ordre AAA / 1783/2013, d’1 d’octubre, per la qual es modifica l’annex 1 del Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, aprovat per Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril
 • Directiva 2019/904 del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 5 de juny de 2019 relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient
 • Directiva (UE) 2018/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d’envasos
 • Directiva (UE) 2018/851 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 30 de maig de 2018 per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus
 • Decisió 2014/955/UE de la Comissió de 18 de desembre de a 2014 per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell (DOCE núm L370, 30/12/14)
 • Directiva 2013/2/U E de la Comissió de 7 de febrer de 2013 que modifica l’annex I de la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als envasos i residus d’envasos
 • Directiva 2008/98/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 19 de novembre de 2008 sobre els residus i per la qual es deroguen diverses directives
 • Directiva 2005/20/CE del Parlament Europeu i del Consell de 9 de març de 2005 per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d’envasos
 • Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del Consell de 11 de febrer de 2004 per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE relativa a envasos i residus d’envasos
 • Decisió de la Comissió 1999/177/CE, de 8 de febrer de 1999, per la qual s’estableixen les condicions per a la no aplicació a les caixes de plàstic ia les paletes de plàstic dels nivells de concentració de metalls pesats fixats en la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell de 20 de desembre de 1994 relativa a envasos i residus d’envasos
 • Decisió de la Comissió 97/129/CE, de 28 de gener de 1997 per la qual s’estableix el sistema d’identificació de materials d’envàs de conformitat amb la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell de 20 de desembre de 1994 relativa a envasos i residus d’envasos
 • Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell de 20 de desembre de 1994 relativa a envasos i residus d’envasos
 • Directiva 2019/904 del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 5 de juny de 2019 relativa a la reducció de l’impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient
 • Directiva (UE) 2018/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d’envasos
 • Directiva (UE) 2018/851 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 30 de maig de 2018 per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus
 • Decisió 2014/955/UE de la Comissió de 18 de desembre de a 2014 per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell (DOCE núm L370, 30/12/14)
 • Directiva 2013/2/U E de la Comissió de 7 de febrer de 2013 que modifica l’annex I de la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als envasos i residus d’envasos
 • Directiva 2008/98/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 19 de novembre de 2008 sobre els residus i per la qual es deroguen diverses directives
 • Directiva 2005/20/CE del Parlament Europeu i del Consell de 9 de març de 2005 per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d’envasos
 • Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del Consell de 11 de febrer de 2004 per la qual es modifica la Directiva 94/62/CE relativa a envasos i residus d’envasos
 • Decisió de la Comissió 1999/177/CE, de 8 de febrer de 1999, per la qual s’estableixen les condicions per a la no aplicació a les caixes de plàstic ia les paletes de plàstic dels nivells de concentració de metalls pesats fixats en la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell de 20 de desembre de 1994 relativa a envasos i residus d’envasos
 • Decisió de la Comissió 97/129/CE, de 28 de gener de 1997 per la qual s’estableix el sistema d’identificació de materials d’envàs de conformitat amb la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell de 20 de desembre de 1994 relativa a envasos i residus d’envasos
 • Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell de 20 de desembre de 1994 relativa a envasos i residus d’envasos
 • Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan Integral de residuos de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 8536)
 • Orden de 26/2014, de 30 de octubre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba el documento de desarrollo de las medidas articuladas en el Programa de Prevención del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana
 • Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, por el que se aprueba la actualización del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV)
 • Orden de 5 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regula el modelo de Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases
 • Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana
 • Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan Integral de residuos de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 8536)
 • Orden de 26/2014, de 30 de octubre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba el documento de desarrollo de las medidas articuladas en el Programa de Prevención del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana
 • Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, por el que se aprueba la actualización del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV)
 • Orden de 5 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regula el modelo de Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases
 • Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana
 • Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular
 • Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril
 • Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos de área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
 • Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización de la Ley 11/1997 y se modifica el Reglamento para su ejecución
 • Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no aplicación de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables que se utilicen en una cadena cerrada y controlada
 • Resolución de 30 de septiembre de 1998, de la GD de Tributos relativa a la aplicación del IVA a determinadas operaciones efectuadas en el marco de los SIG regulados por la Ley 11/1997, por las entidades de gestión de los referidos sistemas y por otros agentes económicos
 • Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
 • Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar en concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el mercado a través del sistema de depósito, devolución y retorno regulado por la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases
 • Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases
 • Orden de 16 de julio de 1979, sobre garantía obligatoria de envases y embalajes en las ventas de aguas de bebida envasadas
 • Orden de 31 de diciembre de 1976, sobre garantía obligatoria de envases y embalajes en las ventas de cerveza y de bebidas refrescantes
 • Orden de 31 de diciembre de 1976, sobre garantía obligatoria de envases y embalajes en las ventas de cerveza y de bebidas refrescantes
 • Orden de 16 de julio de 1979, sobre garantía obligatoria de envases y embalajes en las ventas de aguas de bebida envasadas
 • Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases
 • Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar en concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el mercado a través del sistema de depósito, devolución y retorno regulado por la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases
 • Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
 • Resolución de 30 de septiembre de 1998, de la GD de Tributos relativa a la aplicación del IVA a determinadas operaciones efectuadas en el marco de los SIG regulados por la Ley 11/1997, por las entidades de gestión de los referidos sistemas y por otros agentes económicos
 • Orden de 21 de octubre de 1999 por la que se establecen las condiciones para la no aplicación de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables que se utilicen en una cadena cerrada y controlada
 • Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización de la Ley 11/1997 y se modifica el Reglamento para su ejecución
 • Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos de área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
 • Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados –deroga el capítulo VII sobre el régimen sancionador y la disposición adicional quinta de la Ley 11/1997–
 • Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril
 • Directiva 2019/904 del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de junio de 2019 relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente
 • Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases
 • Directiva (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos
 • Decisión 2014/955/UE de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DOCE nº L370, 30/12/14)
 • Directiva 2013/2/UE de la Comisión de 7 de febrero de 2013 que modifica el anexo I de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases
 • Directiva 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan varias directivas
 • Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2005 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases
 • Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a envases y residuos de envases
 • Decisión de la Comisión 1999/177/CE, de 8 de febrero de 1999, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a las cajas de plástico y a las paletas de plástico de los niveles de concentración de metales pesados fijados en la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 1994 relativa a envases y residuos de envases
 • Decisión de la Comisión 97/129/CE, de 28 de enero de 1997 por la que se establece el sistema de identificación de materiales de envase de conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 1994 relativa a envases y residuos de envases
 • Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 1994 relativa a envases y residuos de envases
 • Directiva 2019/904 del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de junio de 2019 relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente
 • Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases
 • Directiva (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos
 • Directiva 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan varias directivas
 • Decisión 2014/955/UE de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DOCE nº L370, 30/12/14)
 • Directiva 2013/2/UE de la Comisión de 7 de febrero de 2013 que modifica el anexo I de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases
 • Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2005 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases
 • Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a envases y residuos de envases
 • Decisión de la Comisión 1999/177/CE, de 8 de febrero de 1999, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a las cajas de plástico y a las paletas de plástico de los niveles de concentración de metales pesados fijados en la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 1994 relativa a envases y residuos de envases
 • Decisión de la Comisión 97/129/CE, de 28 de enero de 1997 por la que se establece el sistema de identificación de materiales de envase de conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 1994 relativa a envases y residuos de envases
 • Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 1994 relativa a envases y residuos de envases

en aquesta àrea
la teva zona de consulta

 • Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan Integral de residuos de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 8536)
 • Orden de 26/2014, de 30 de octubre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba el documento de desarrollo de las medidas articuladas en el Programa de Prevención del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana
 • Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, por el que se aprueba la actualización del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV)
 • Orden de 5 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regula el modelo de Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases
 • Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana
 • Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan Integral de residuos de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 8536)
 • Orden de 26/2014, de 30 de octubre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba el documento de desarrollo de las medidas articuladas en el Programa de Prevención del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana
 • Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, por el que se aprueba la actualización del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV)
 • Orden de 5 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regula el modelo de Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases
 • Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana