[:va]“Reptes davant el nou marc normatiu de gestió de residus a la Comunitat Valenciana”[:]

[:va]DECRET 55/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana, (d’ara endavant, “PIRCVA”) (DOCV núm. 8536 de 26 d’abril de 2019)

El nou PIRCVA redefineix, revisa i actualitza els objectius i accions que s’han considerat necessaries per a la seua adaptació a una situació en contínua evolució, constituint l’estratègia a seguir en matèria de residus en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

En data de 26 d’abril de 2019 ha tingut lloc la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, del Decret 55/2019, de 5 d’abril, del Consell pel qual s’aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.

La modificació del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, suposa una transició cap a un nou model de gestió de residus, sent les determinacions contingudes en aquest d’obligat compliment tant per a les entitats públiques com per a les entitats privades.

A continuació s’analitzen les principals novetats introduïdes pel *PIRCVA:

Primerament, i de atès amb el que es disposa en la normativa de contractes del sector públic, s’exigeix la introducció en els plecs de clàusules administratives particulars i en els plecs tipus, de criteris d’adjudicació relacionats amb l’ús de productes o ús de materials reutilitzats, que no generen residus perillosos o que generen residus de menor perillositat com ara amb la prestació del servei de recollida selectiva en edificis públics.

En segon lloc, en virtut de la normativa de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana i per al compliment dels objectius establits pel propi PIRCVA, com a pla d’acció territorial de caràcter sectorial, s’estableix la reserva temporal de totes aquelles zones incorporades en els diferents Plans Zonals com a aptes per a la ubicació d’instal•lacions de gestió de residus domèstics i assimilables, la qual s’extingirà a mesura que les diferents instal•lacions obtinguen l’autorització ambiental integrada per al conjunt de les instal•lacions de valorització i eliminació de residus.

En tercer lloc, s’estableix en virtut del que es disposa en l’article 14 del PIRCVA, l’obligació per a les àrees urbanes de més de 10.000 habitants, de disposar d’un pla local de residus abans de l’1 de gener de 2021.

Igualment, s’estableix l’obligació per a les entitats locals responsables dels serveis de recollida de més de 50.000 habitants, de disposar almenys, abans de l’1 de gener de 2021, d’una recollida porta a porta o equivalent, almenys per a la fracció de biorresidus i envasos lleugers, juntament amb un sistema d’identificació d’usuari que permeta aplicar polítiques econòmiques i fiscals a favor de la recollida selectiva en origen a favor de la ciutadania, com el pagament per generació.

D’altra banda es determina, en virtut del que es disposa en l’article 19 del *PIRCVA, la necessitat d’establir una diferenciació clara entre les taxes municipals de recollida i transport de residus domèstics i assimilables i les taxes d’àmbit supramunicipal per a la valorització, eliminació, transferència i gestió dels ecoparcs, així com la necessitat d’establir en relació a aquestes, entre altres, bonificacions o exempcions proporcionals a les quantitats de residus recollides separadament, així com per a persones i unitats familiars en risc d’exclusió social.

Així mateix, cal remarcar l’establiment, de conformitat amb el que es preveu en l’article 21 del PIRCVA, de l’obligació per a tots els municipis i entitats locals responsables dels serveis de recollida de residus, de tindre implantada, abans de 2020, una recollida separada de biorresidus, comptant amb els sistemes de recollida més eficients per a cada cas, així com l’establiment, a nivell autonòmic, d’una sèrie d’objectius mínims de recollida selectiva de biorresidus, que a data 31 de desembre de 2020 ha d’aconseguir el 25% de la totalitat de residus produïts, i a 31 de desembre de 2022, el 50% de la totalitat de residus produïts.

Igualment, es defineixen objectius específics de reciclatge sobre el total de residus generats per a diferents tipus de residus com a metalls, plàstics, teta-bricks, paper-cartó, vidre, tots ells superiors al 75% a data 31 de desembre de 2020 i es determina com a obligatòria la recollida selectiva d’oli usat vegetal, vidre i envasos lleugers en el sector HORECA.

Finalment s’estableixen, entre altres novetats, l’obligació de tots els consorcis i ens supramunicipals de tindre degudament constituït i en funcionament, abans de 2020, un Consell de Participació Ciutadana, i es crea la Comissió de Coordinació de Consorcis com a òrgan consultiu de la Conselleria amb competències en matèria de residus de la Generalitat.[:]