Assistència jurídica a les entitats locals de la Comunitat Valenciana en matèria de gestió residus

En el marc del Pla d’Acció de recollida selectiva d’envasos de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant, ”Pla d’Acció” o “PAECV”) s’han elaborat per BROSETA Advocats una sèrie de documents-tipus de suport a les entitats locals, amb la finalitat de dotar a les mateixes d’instruments de regulació comuns, perfectament adaptats als actuals requeriments legislatius comunitaris en matèria de gestió de residus, que integren alhora elements d’innovació, foment, qualitat i respecte al medi ambient. Aquests documents, els quals es troben disponibles per a la seua consulta i descàrrega en la pàgina web del Pla d’Acció http://www.plandeaccionenvasescv.com/area-informativa/informacion-tecnica-de-interes/documentos-generales-plan-accion/ i consisteixen en:

– Un model d’Ordenança Marc de recollida de residus,

– Un model de Pliec de Clàusules Administratives particulars de recollida de residus i de neteja viària

– Una Guia d’incentius per a la incorporació en les taxes de residus d’elements de pagament per generació.

– Una Guia per al desenvolupament d’elements de suport a la funció d’inspecció i control.

Una vegada elaborats els mateixos, i sent un dels objectius del Pla d’Acció aconseguir una adequada i completa integració d’aquests instruments en l’àmbit territorial i competencial de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, BROSETA ha iniciat la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta a les entitats locals atès l’anterior així ho sol·liciten, amb la finalitat d’impulsar les propostes que es puguen plantejar per a resoldre qualsevol dubte que puga plantejar-se des d’un punt de vista sempre pràctic i destinat a solucionar i afavorir la gestió ordenada i eficaç de residus.

Per a això BROSETA compta amb un equip de professionals de l’Àrea de Dret Públic especialitzat en la matèria, amb la finallitat d’oferir un assessorament personalitzat i de caràcter pràctic a aquestes entitats en totes aquelles qüestions que en relació amb el Pla d’Acció i la gestió dels residus municipals requerisquen del corresponent suport legal

Amb l´objectiu de facilitar l’accés a aquest servei per part de les entitats locals, per part de BROSETA es remetrà pròximament aquest oferiment mitjancant correu electrònic.

Igualment, si desitja sol·licitar informació addicional sobre aquests serveis, pot posar-se en contacte directament amb BROSETA a través d’ info@broseta.com

2018-10-17T14:20:02+00:00 17 October 2018|

Acceso